Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021