Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 18 tháng 08 năm 2018