Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021