Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Phổ cập GD

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
84 /TB-PGD&ĐT 04/03/2014 Công văn số 84 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2014 Triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục-xóa mù chữ (Lưu ý: Các đơn vị lấy số liệu File đính kèm để nhập....)
321 /CV-BCĐPCGD 2014/09/23 Công văn số 321 /CV-BCĐPCGD ngày ban hành 23/09/2014 Họp bàn, triển khai điều tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2014
348/TB-PCGD 2014/09/30 Thông báo số 348/TB-PCGD ngày ban hành 30/09/2014 Tập huấn điều tra phần mềm phổ cập và xóa mù chữ