Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:59 08/01/2021  

Mục tiêu chất lượng năm 2021

Mục tiêu chất lượng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021
áp dụng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Theo đề nghị của Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với các nội dung sau:

1. 100% TTHC được công khai đầy đủ, xây dựng, thiết lập quy trình đúng quy định, phấn đấu 95% TTHC được giải quyết và giao trả đúng hạn.

2. 100% cán bộ, công chức trong đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ, sử dụng các phần mềm dùng chung của Sở GD&ĐT và UBND huyện.

3. 100% các văn bản, tài liệu (trừ các văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi giữa Phòng với các đơn vị trực thuộc Phòng; giữa Phòng với các cơ quan chuyên môn khác được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử.

4. 100% văn bản điện tử do đơn vị phát hành có đầy đủ chứng thư số đơn vị và chữ ký số của lãnh đạo đơn vị.

5. Phấn đấu 100% công việc, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2021 được hoàn thành đúng hạn.

6. Phấn đấu thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện giao đạt trên 95%; thực hiện chương trình công tác quý, năm của UBND huyện giao đạt  trên 95%

7. Phấn đấu 100% công chức, viên chức Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị; có thái độ nhiệt tình, cầu thị, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc; không gây sách nhiễu, phiền hà; thực hiện đảm bảo có chất lượng các mục tiêu được UBND huyện giao.

 

8. Phấn đấu đạt nhóm 5/12 về xếp loại CCHC của các Phòng, Ban trên địa bàn toàn Huyện trong năm 2021.

9. Phấn đấu xếp loại Chất lượng hoạt động cơ quan theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đánh giá “Tốt”.

10. Phấn đấu 100% công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm, có ít nhất công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có sáng kiến được công nhận và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; tập thể Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, bộ phận Văn thư phụ trách công tác CCHC, các bộ phận chuyên môn, Thủ trưởng các  đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

- Như Điều 3;

- Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế;

- VP.HĐND&UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                                 

- Trang thông tin điện tử của Ngành;                               Cái Thị Cẩm Hương

- VP: LĐ và CV phụ trách;

- Lưu: VT.

Tải file

Số lượt xem : 50

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác