Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 03 tháng 03 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:18 12/01/2021  

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc

Kế hoạch Thực hiện MTCL năm 2021

Triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện ( Kèm theo QĐ số 05 /QĐ-PGD&ĐT ngày 08/01/2021 của Phòng GD&ĐT Phú Lộc)

I. MỤC TIÊU, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, CÁCH THỨC ĐO LƯỜNG

1. Mục tiêu 1: 100% TTHC được công khai đầy đủ, xây dựng, thiết lập quy trình đúng quy định, phấn đấu 95% TTHC được giải quyết và giao trả đúng hạn.

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công;

 - Kiểm soát về quy trình thực hiện, thời gian giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thông.

Phòng GD&ĐT huyện

Các tổ chức, cá nhân

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện đúng quy trình

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện đúng hạn

Năm 2021

2. Mục tiêu 2: 100% cán bộ, công chức trong đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ, sử dụng các phần mềm dùng chung của Sở GD&ĐT và UBND huyện

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

-Thủ trưởng đơn vị quán triệt việc sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công vụ; sử dụng các phần mềm dùng chung của UBND huyện, của Sở GD&ĐT.

- Phối hợp với VP HĐND&UBND huyện  rà soát, đề nghị hủy hoặc khởi tạo mới tài khoản khi có thay đổi nhân sự tại cơ quan, đơn vị.

Phòng GD&ĐT huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có đăng nhập tài khoản thư điện tử công vụ

Trong năm 2021

3. Mục tiêu 3: 100% các văn bản, tài liệu (trừ các văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi giữa Phòng với các đơn vị trực thuộc Phòng; giữa Phòng với các cơ quan chuyên môn khác được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Tất cả các văn bản do Phòng GD&ĐT  huyện ban hành phải được  phát hành trên phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành của UBND huyện và phần mềm của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Phòng GD&ĐT huyện

 

 

Các đơn vị trường học trên địa

bàn

 

 

Số lượng văn bản điện tử phát hành trên phần mềm

Thường xuyên

4. Mục tiêu 4: 100% văn bản điện tử do đơn vị phát hành có đầy đủ chứng thư số đơn vị và chữ ký số của lãnh đạo đơn vị.

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Tất cả các văn bản do Phòng GD&ĐT  huyện ban hành phải được  phát hành trên phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành của UBND huyện có đầy đủ chứng thư số đơn vị và chữ ký số của lãnh đạo đơn vị

 

 

Phòng GD&ĐT huyện

 

 

Các đơn vị trường học trên địa

bàn

Tỷ lệ văn bản điện tử phát hành trên phần mềm được được  phát hành trên phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành của UBND huyện có đầy đủ chứng thư số đơn vị và chữ ký số của lãnh đạo đơn vị

Thường xuyên

5. Mục tiêu 5. Phấn đấu 100% công việc, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2021 được hoàn thành đúng hạn

Nội dung công việc

Công chức chủ trì thực hiện

Bộ phận phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Tất cả các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị được thực hiện đảm bảo nội dung, báo  cáo kết quả thực hiện theo từng quý, năm đúng thời gian quy định

 

 

Trưởng phòng

 

 

Các bộ phận chuyên môn, Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị

 

 

Tỷ lệ công việc được hoàn thành so với kế hoạch

Từng Qúy, năm 2021

6. Mục tiêu 6. Phấn đấu thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện giao đạt trên 95%; thực hiện chương trình công tác quý, năm của UBND huyện giao đạt  trên 95%

Nội dung công việc

Công chức chủ trì thực hiện

Bộ phận phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Thực hiện các YKCĐ của UBND tỉnh trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; các nhiệm vụ tại chương trình công tác quý, năm 2021 của UBND huyện

 

 

Trưởng phòng

 

 

Các bộ phận chuyên môn, Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị

 

 

Tỷ lệ công việc được hoàn thành trong kỳ báo cáo

Từng Qúy, năm 2021

 

7. Mục tiêu 7. Phấn đấu 100% công chức, viên chức Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị; có thái độ nhiệt tình, cầu thị, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc; không gây sách nhiễu, phiền hà; thực hiện đảm bảo có chất lượng các mục tiêu được UBND huyện giao.

Nội dung công việc

Công chức chủ trì thực hiện

Bộ phận phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Toàn thể CBCC trong đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn có thái độ nhiệt tình, cầu thị, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc; không gây sách nhiễu, phiền hà để phục vụ tốt công việc được giao

 

 

Trưởng phòng

 

 

Các bộ phận chuyên môn, Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị

 

 

Kết quả công việc;

Đơn thư của tổ chức, cá nhân

 

 

Thường xuyên

8. Mục tiêu 8. Phấn đấu đạt nhóm 5/12 về xếp loại CCHC của các Phòng, Ban trên địa bàn toàn Huyện trong năm 2021.

Nội dung công việc

Chuyên viên chủ trì thực hiện

Bộ phận chuyên môn phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Ban hành kế hoạch thực hiện CCHC năm 2021, đôn đốc, theo dõi quá trình thực hiện;

Triển khai các Quyết định, Kế hoạch CCHC của UBND huyện, đồng thời chuẩn bị các minh chứng tài liệu liên quan về đánh giá, xếp hạng công tác CCHC và đánh giá cơ quan hành chính nhà nước hàng quí trong năm 2021;  Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định đảm bảo có chất lượng,  kịp thời.

 

 

 

 

Trưởng phòng

 

 

Các bộ phận chuyên môn, Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị

 

 

Kết quả thẩm định cuối năm của Hội đồng đánh giá CCHC của Huyện

Từng Qúy, năm 2021

9. Mục tiêu9. Phấn đấu xếp loại Chất lượng hoạt động cơ quan theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đánh giá “Tốt”.

Nội dung công việc

Chuyên viên chủ trì thực hiện

Bộ phận chuyên môn phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Báo cáo tình hình chất lượng hoạt động của đơn vị từng quý, năm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

 

 

 

 

Trưởng phòng

 

 

Các bộ phận chuyên môn, Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị

 

 

Kết quả thẩm định cuối năm của Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của Huyện

Từng Qúy, năm 2021

10. Mục tiêu 10. Phấn đấu 100% công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm, có ít nhất công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có sáng kiến được công nhận và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; tập thể Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Nội dung công việc

Công chức chủ trì thực hiện

Bộ phận phối hợp thực hiện

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Phổ biến tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác triển khai các văn bản quy định của UBND huyện, của Sở GD&ĐT

Thủ trưởng đơn vị

 

Các bộ phận chuyên môn

Kết quả xếp loại CBCCVC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tháng 11/2021

 

II. BIỆN PHÁP THEO DÕI THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 Căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2021 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021của Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị triển khai xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2021 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 của đơn vị mình, đảm bảo thời gian quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện  MTCL 6 tháng đầu năm (15/6/2020); kết quả thực hiện MTCL năm 2021 (15/11/2021) qua Văn phòng HĐND &UBND huyện để báo cáo./.

 

Nơi nhận:                                                                  

- Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế;

- VP.HĐND&UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;                                             

- Trang thông tin điện tử của Ngành;                              

- VP: LĐ và CV phụ trách;

            - Lưu: VT.                                          

TRƯỞNG PHÒNG

Cái Thị Cẩm Hương

Tải file

Số lượt xem : 117

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác