Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:13 07/01/2021  

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

CCHC năm 2021

Kế hoạch CCHC năm 2021

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2021
 
   

Thực hiện Quyết định số 3178/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt  Kế hoạch Cải cách hành chính năm 202;

Thực hiện Kế hoạch số 5826/KH-UBND  ngày 30 tháng 12 năm 202 của UBND huyện về  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại cơ quan Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Phòng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc của toàn ngành giáo dục, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch của Ngành và của Huyện trong năm 2021;

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu;

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành giáo dục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện;

- Tiếp tục nâng cao chỉ số CCHC của Phòng GD&ĐT; phấn đấu đạt nhóm 5/12 về xếp loại CCHC của các Phòng, Ban trên địa bàn toàn Huyện trong năm 2021.

- Phấn đấu xếp loại Chất lượng hoạt động cơ quan theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đánh giá “Tốt”.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo Phòng, toàn thể CBCC trong đơn vị và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC;

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Giáo dục đào tạo của Ngành trong năm học 2020-2021.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện  quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015 trong CCHC;

- Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị chủ động nghiên cứu áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị mình.

  - Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn trong toàn đơn vị

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

1. Cải cách thể chế

a) Chỉ tiêu

Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ) do Phòng GD&ĐT dự thảo tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Nhiệm vụ

- Tham mưu cho HĐND, UBND huyện ban hành văn bản QPPL phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp ( nếu có).

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành. Chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đổi chỉ đạo chuyên môn.

- Thường xuyên rà soát để phát hiện kịp thời và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của Pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính.

a) Chỉ tiêu

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 90%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Phòng GD&ĐT đạt trên 90%.

- 100% TTHC được công khai đầy đủ, xây dựng thiết lập quy trình kịp thời ngay sau khi  UBND tỉnh công cố TTHC.

- 100% TTHC của Phòng được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công huyện.

- 100% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trở lên. Phấn đấu tối thiểu 10% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giao trả trực tuyến ở mức độ 4.

- 100% TTHC mới ban hành được đánh giá tác động theo đúng quy định.

- 95% TTHC được giải quyết và giao trả đúng thời gian quy định.

         b) Nhiệm vụ              

- Báo cáo kết quả rà soát đúng quy định, có kiến nghị, bổ sung, đơn giản hóa TTHC hoặc có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định TTHC không phù hợp;

- Chủ động cập nhật, phối hợp cung cấp cho Văn phòng HĐND-UBND huyện để niêm yết tại bộ phận một cửa trong vòng 05 ngày khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh;

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

- Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC;

- Thực hiện đầy đủ việc công khai TTHC theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Ngành giáo dục Phú Lộc;

- Xây dựng kế hoạch và thường xuyên rà soát TTHC nhằm nâng cao tỷ lệ các quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông để giải quyết các TTHC liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

- Phối hợp tốt với Trung tâm hành chính công của Huyện để triển khai có hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC của ngành, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng quy trình và thời hạn.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân; tăng cường công tác trực báo toàn Ngành; tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử về “Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân”.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

        a) Chỉ tiêu

- Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

- Sắp xếp và bố trí đủ biên chế, đúng vị trí việc làm cho toàn bộ cán bộ công chức trong đơn vị đúng quy định.

         b) Nhiệm vụ     

- Hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm được phên duyệt;

- Bố trí công chức phù hợp với bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm;

- Thực hiện việc rà soát và bố trí CBCC so với mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt;

- Tham mưu UBND huyện ban hành quy chế phối hợp trong lĩnh vực phụ trách hoặc nội dung quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý;

- Thực hiện hiểu quả các nhiệm vụ, công việc được giao;

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện;

- Thực hiện  có hiệu quả quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, có báo cáo định kỳ đúng quy định  

- Xây dựng Phòng giáo dục theo mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu với sự  chuẩn hóa, mẫu hóa các quy định, quy trình nội bộ, hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND huyện về đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước.

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc đơn vị.  Phát huy cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban trên địa bàn huyện và giữa các bộ phận chuyên môn trong đơn vị.

4. Cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

        a) Chỉ tiêu

- 100% đội ngũ công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ phục vụ cho sự phát triển giáo dục.

- 100% công chức, viên chức được bố trí theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đã được phê duyệt.

         b) Nhiệm vụ              

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ và công tác chuyên môn.

- Thực hiện đánh giá công chức theo đúng quy định. Tiến đến thực hiện việc đánh giá công chức trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ trong thực thi công vụ và được cụ thể hóa điểm số các tiêu chí đánh giá gắn với các chỉ số tác động với nhiều thành phần tham gia.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ và các nhiệm vụ chuyên môn trong ngành giáo dục.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công.

        a) Chỉ tiêu

- Thực hiện đúng quy định trong quản lý ngân sách, công khai ngân sách đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu;

- 100 cán bộ công chức thực hiện đúng quy định về quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phấn đấu thực hiện 80% vị trí việc làm.

         b) Nhiệm vụ  

  - Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, 117/2013/NĐ-CP đối với cơ quan Phòng giáo dục; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định tại Thông tư  số 36/2017/TT-BGDĐT  ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Rà soát để tham mưu HĐND,UBND huyện sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các các quy định về mức thu, chi không còn phù hợp.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thu, chi trong nhà trường.

- Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ chi trả thu nhập theo tiêu chí đã quy định.

 6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

        a) Chỉ tiêu

- 100% cán bộ công chức Phòng giáo dục thực hiện ứng dụng văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên phần mềm quản lý và điều hành.

- 100% các văn bản, tài liệu (trừ các văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi giữa Phòng với các đơn vị trực thuộc Phòng; giữa Phòng với các cơ quan chuyên môn khác được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử.

-100% TTHC áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng đồng bộ, đầy đủ  các quy trình đã được thiết lập với quy trình ISO điện tử;

- 100% cán bộ công chức sử dụng tài khoản điện tử công vụ để trao đổi thông tin trong giải quyết công việc;

- 100% văn bản điện tử do đơn vị phát hành có đầy đủ chứng thư số  đơn vị và chữ ký số của lãnh đạo đơn vị;

- Sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn tỉnh, toàn huyện và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 10%.

- Tiếp tục thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng CNTT, quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.

         b) Nhiệm vụ         

- Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC gắn liền với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan Phòng giáo dục thông qua việc sử dụng hiệu quả Hệ thống điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

a) Chỉ tiêu

- Xây dựng các Kế hoạch CCHC năm 2021 phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả CCHC của đơn vị.

- Thực hiện công tác chỉ đạo điều hành gắn với công tác xây dựng thực hiện Nghị quyết TW4, chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

- Phấn đấu 100% công việc, nhiệm vụ trong kế hoạch được hoàn thành.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng các Kế hoạch về CCHC phải đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung, báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định;

- Phân công, quy đinh nhiệm vụ cho công chức viên chức phụ trách CCHC;

- Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC của Huyện;

- Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Thủ trưởng  đơn vị chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC; đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị và triển khai đăng ký bản cam kết thực hiện ngay từ đầu năm.

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị

Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Phòng những nội dung sau:

- Ban hành các kế hoạch thực hiện, đôn đốc, theo dõi công tác CCHC.

- Chủ động và phối hợp với các bộ phận chuyên môn triển khai các Quyết định, Kế hoạch của UBND huyện và chuẩn bị các minh chứng tài liệu liên quan về đánh giá, xếp hạng công tác CCHC và đánh giá cơ quan hành chính nhà nước hàng quí trong năm 2020;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định đảm bảo có chất lượng,  kịp thời.

2. Các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT

- Trên cơ sở Kế hoạch CCHC của đơn vị, các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 theo lĩnh vực phụ trách; thực hiện các TTHC đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định;

- Phối hợp với Chuyên viên phụ trách CCHC của đơn vị triển khai các Quyết định, Kế hoạch của UBND huyện cũng như của đơn vị, cung cấp các minh chứng tài liệu liên quan về đánh giá, xếp hạng công tác CCHC và đánh giá cơ quan hành chính nhà nước hàng quí trong  năm 2021;

3.  Các đơn vị trực thuộc.

- Trên cơ sở Kế hoạch CCHC của Phòng, các đơn vị trực thuộc ban hành Kế hoạch CCHC 2021 của đơn vị mình.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai, tổ chức kiểm tra đôn đốc và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của công chức, viên chức về CCHC trong cơ quan đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động báo cáo về Phòng giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) tham mưu lãnh đạo điều chỉnh để đảm bảo các điều kiện cần thiết, thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT tỉnh;

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- LĐ, CV;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, CCHC.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Cái Thị Cẩm Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày 06  tháng 01  năm  2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Phú Lộc)

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm

Chuyên viên phụ trách

Bộ phận

Thời gian hoàn thành

đánh giá

Ghi chú

I 

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

 

1

Kiểm tra văn bản QPPL năm 2021 ( nếu có)

Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Quý I/2021

2

Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021 ( nếu có)

Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

3

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của huyện năm 2021

Kế hoạch

Trần Nhất Phương

THCS

Quý I/2021

4

Quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Kế hoạch

Trần Nhất Phương

THCS

Quý I/2021

II 

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021

Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Quý I/2021

2

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo quý, năm 2020

Báo cáo

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Hằng quý

3

Xây dựng kế hoạch rà soát TTHC năm 2021

Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Quý I/2021

4

Báo cáo kết quả thực hiện rà soát TTHC theo quý, năm 2020

Báo cáo

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Hằng quý

5

Thường xuyên rà soát TTHC nhằm nâng cao tỷ lệ các quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông để giải quyết các TTHC liên thông giữa các cơ quan hành chính

Báo cáo

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Thường xuyên

III 

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

1

Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2021 từng quý của đơn vị

Báo cáo

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Hàng quý

2

Tham mưu UBND huyện ban hành quy chế phối hợp trong lĩnh vực phụ trách hoặc nội dung quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý ( nếu có)

Quyết định

Trần Minh Khôi

Tổ chức cán bộ

Năm 2021

3

Rà soát xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị, vị trí và khung năng lực việc làm của cán bộ công chức trong đơn vị

Báo cáo

Trần Minh Khôi

Tổ chức cán bộ

Năm 2021

(Chuyển tiếp từ năm 2020)

IV

CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Đăng ký nhu cầu đâò tạo theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021 của UBND huyện

Công văn (kèm danh sách)

Trần Minh Khôi

Tổ chức cán bộ

Tháng 01/2021

2

Báo cáo kết quả sau đào tạo

Báo cáo

Trần Minh Khôi

Tổ chức cán bộ

Tháng 11/2021

3

Triển khai đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan hành chính

Công văn hướng dẫn

Trần Minh Khôi

Tổ chức cán bộ

Qúy I/2021

V 

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 

1

Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số: 130/2005/NĐCP ngày 17/10/2005, 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, 141/2016/NĐCP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.Thực hiện công khai, minh bạch số liệu phân bổ và quyết toán ngân sách hàng năm

Văn bản hướng dẫn thực hiện

Cái Thị Thêm

Tài vụ

Qúy 1/ Năm 2021

2

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ chi trả thu nhập theo tiêu chí đã quy định.

Báo cáo

Cái Thị Thêm

Tài vụ

Qúy IV/Năm 2021

3

Triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Chương trình

Trần Tân

THCS

Qúy 1/Năm 2021

4

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Báo cáo

Trần Tân

THCS

Hằng quý

VI

HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

 

1

Tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Qúy I/2021

2

Thực hiện quy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO ( MTCL, Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2021)

Quyết định/ Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Qúy I/2021

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật quy trình giải quyết TTHC khi có QĐ công bố TTHC của tỉnh ( nếu có)

Công văn

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Thường xuyên

4

Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Kế hoạch ứng dựng CNTT

Trần Nhất Phương

THCS

Qúy 1/Năm 2021

VII

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

1

Kế hoạch CCHC năm 2021

Kế hoạch

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Quý I//2021

2

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện năm 2021

Kế hoạch/ Báo cáo

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Quý I/2021- Tháng 11/2021

3

Đăng tải, tuyên truyền CCHC lên trang thông tin điện tử của Ngành

Bản tin

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Năm 2021

4

Đẩy mạnh công tác thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị

Kế hoạch

Trần Tân

THCS

Quý I/ 2021

5

Báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Báo cáo

Trần Tân

THCS

Hằng quý

6

Đánh giá, triển khai Nghị quyết số 04- NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Báo cáo, Kế hoạch

Trần Tân

THCS

Quý I/ 2021

7

Báo cáo công tác cải cách hành chính 2021, chất lượng hoạt động của đơn vị

Báo cáo

Nguyễn Thị Hạnh

Văn phòng

Quý, 06 tháng/năm 2021,

               
Tải file

Số lượt xem : 120

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác