Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 26 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Thông báo (cho học sinh nghỉ học ngày 09/10/2020) THÔNG BÁO (KHẨN)

Trang 1/9