Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 19 tháng 07 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Thực hiện Kế hoạch số 1354/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối ...

Trang 1/7