Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 16 tháng 12 năm 2017


Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 14
Do ảnh hưởng của Bão số 14 nên địa bàn huyện Phú Lộc có mưa to và rất to, Phòng thông báo cho các đơn vị thực hiện một số nội dung ...

Trang 1/7