Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 16 tháng 07 năm 2019


Bài thi đoạt giải

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.