Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 22 tháng 11 năm 2017


Bài thi đoạt giải

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.