Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 16 tháng 07 năm 2019


Môn Anh văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.