Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 26 tháng 05 năm 2019


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường Mầm Non