Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 20 tháng 09 năm 2019


Liên kết trang thông tin các đơn vị