Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:49 10/12/2018  

Tuần 50 năm 2018
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/12/2018)

- 8h: Họp cơ quan;

- 9h: Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công (Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Thứ Ba
(11/12/2018)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Thứ Tư
(12/12/2018)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên môn bậc Tiểu học tại Đà Lạt: Đ/c Nhật  ( từ 12-14/12/2018)

- Các đơn vị nhận hồ sơ PCGD-XMC tại Phòng (gặp đ/c Lãnh).

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Các đơn vị nhận hồ sơ PCGD-XMC tại Phòng (gặp đ/c Lãnh).

Thứ Năm
(13/12/2018)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Thứ Sáu
(14/12/2018)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Hoàn thành các báo cáo đúng thời gian quy định: Các bộ phận chuyên môn

Thứ Bảy
(15/12/2018)
Chủ Nhật
(16/12/2018)