Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 16 tháng 07 năm 2019


Khoa học và công nghệ