Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 20 tháng 08 năm 2019


Bộ phận Giáo dục THCS

Kế hoạch tuần thứ 0 năm 2016 (Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)