Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 25 tháng 05 năm 2019


Bộ phận Giáo dục THCS

Kế hoạch tuần thứ 0 năm 2016 (Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)