Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 25 tháng 05 năm 2019


Phó Trưởng phòng 1