Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Bộ phận Giáo dục THCS

Kế hoạch tuần thứ 0 năm 2016 (Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)