Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phó Trưởng phòng 1