Thứ Hai, 10/12/2018

Buổi sáng

- 8h: Họp cơ quan;

- 9h: Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Buổi chiều

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công (Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Thứ Ba, 11/12/2018

Buổi sáng

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Buổi chiều

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Thứ Tư, 12/12/2018

Buổi sáng

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên môn bậc Tiểu học tại Đà Lạt: Đ/c Nhật  ( từ 12-14/12/2018)

- Các đơn vị nhận hồ sơ PCGD-XMC tại Phòng (gặp đ/c Lãnh).

Buổi chiều

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Các đơn vị nhận hồ sơ PCGD-XMC tại Phòng (gặp đ/c Lãnh).

Thứ Năm, 13/12/2018

Buổi sáng

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Buổi chiều

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Thứ Sáu, 14/12/2018

Buổi sáng

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

Buổi chiều

- Nắm tình hình lũ lụt tại cơ sở: Theo phân công ( Đ/c Hương, Lãnh: Khu 1; Đ/c Phú, Tân: Khu 2;  Đ/c Khôi, Phương: Khu 3; Đ/c Hương, Dự: Khu TT)

- Hoàn thành các báo cáo đúng thời gian quy định: Các bộ phận chuyên môn