Thứ Hai, 19/02/2018

Buổi sáng

Nghỉ Tết

Buổi chiều

Nghỉ Tết

Thứ Ba, 20/02/2018

Buổi sáng

Nghỉ Tết

Buổi chiều

Nghỉ Tết

Thứ Tư, 21/02/2018

Buổi sáng

- 7h30': Gặp mặt đầu năm;

- 8h30': Họp cơ quan;

- 9h30': Nắm tình hình sau Tết tại các đơn vị: LĐ, CV 

Buổi chiều

14h: Nắm tình hình sau Tết tại các đơn vị: LĐ, CV 

Thứ Năm, 22/02/2018

Buổi sáng

- 8h: Nắm tình hình sau Tết tại các đơn vị: LĐ, CV 

Buổi chiều

- 14h: Nắm tình hình sau Tết tại các đơn vị: LĐ, CV 

Thứ Sáu, 23/02/2018

Buổi sáng

- 8h: Nắm tình hình sau Tết tại các đơn vị: LĐ, CV 

Buổi chiều

-14h: Nắm tình hình sau Tết tại các đơn vị: LĐ, CV 

Thứ Bảy, 24/02/2018

Buổi sáng

- 8h: Họp tại Sở: Đ/c Nhật