Thứ Hai, 13/08/2018

Buổi sáng

8h: Họp trực báo đầu tuần

Buổi chiều

Tham gia cùng Đoàn lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường học (Đ/c Tân)

Thứ Ba, 14/08/2018

Buổi sáng

7h30: Dự khai mạc lớp An ninh quốc phong đối tượng 4 (tại trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì - Đ/c Phú)

Tập huấn nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên trung tâm học tập cộng đồng (ngày 14-15/8/2018 - Đ/c Phương) 

Buổi chiều

- Xử lý công việc sự vụ

Thứ Tư, 15/08/2018

Buổi sáng

Tham gia cùng Đoàn lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường học (Đ/c Khôi)

Buổi chiều

Tham gia cùng Đoàn lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường học (Đ/c Khôi)

Thứ Năm, 16/08/2018

Buổi sáng

- Xử lý công việc sự vụ

Buổi chiều

14h00: Làm việc với đài PTTH huyện Phú Lộc (Đ/c Khôi)

Thứ Sáu, 17/08/2018

Buổi sáng

Tham gia cùng Đoàn lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường học (Đ/c Khôi)

Buổi chiều

Tham gia cùng Đoàn lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường học (Đ/c Khôi)