Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021