Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 26 tháng 05 năm 2019